Straż Graniczna Nadbużański Oddział Straży Granicznej Petycje -

Nawigacja

Petycje

Petycje

03.09.2015

Informacja dotycząca sposobu składania petycji do Komendanta Nadbużańskiego Oddziału SG.

Informacji szczegółowych udziela Wydział Kontroli Nadbużańskiego Oddziału SG - telefonicznie pod numerem: (82) 56 85 126 (127; 177).

Petycje można:

  1. przesłać listownie, na adres:   Nadbużański Oddział Straży Granicznej,  ul. Trubakowska 2,  22 - 100 Chełm
  2. przesłać w formie pisma elektronicznego, za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej: ePUAP;
  3. przesłać na adres poczty elektronicznej:  wk.nosg@strazgraniczna.pl ;

UWAGA! Petycji nie można złożyć telefonicznie.

Jakie informacje musi zawierać petycja:

  1. petycja powinna zawierać: imię i nazwisko wnoszącego; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów, oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;
  2. wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji, jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;
  3. petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów – przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;
  4. petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz powinna zawierać także adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję;
  5. jeśli petycja jest składana w interesie innej osoby - musi to nastąpić za jej zgodą; taką zgodę, wyrażoną w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej, należy dołączyć do składanego pisma;
  6. petycja może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu trzeciego, w którego interesie jest składana;
  7. w petycji, w miarę możliwości, należy przedstawić jak najwięcej szczegółów opisujących zdarzenie, którego dotyczy dana sprawa. Jeżeli przedmiot sprawy nie będzie dotyczyć właściwości Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej, sprawa zostanie przesłana do organu właściwego.

UWAGA! Petycje niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia
 się bez rozpoznania.

INFORMACJA o przepisach, na podstawie których załatwiane są petycje w Nadbużańskim Oddziale Straży Granicznej w Chełmie:

Przyjmowanie i rozpatrywanie petycji odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1195);

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

Adresy do korespondencji w sprawach petycji:

PETYCJE MOŻNA SKŁADAĆ W FORMIE PISEMNEJ NA ADRES:

Komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej
ul. Trubakowska 2
 22 - 100 Chełm

 

Adresy Placówek Straży Granicznej:

Komendant Placówki SG w Janowie Podlaskim

21-505 Janów Podlaski, ul. Brzeska 71;

 

Komendant Placówki SG w Bohukałach

Terespol, Bohukały 33;

 

Komendant Placówki SG w Terespolu

21-550 Terespol , ul. Wojska Polskiego 164;

 

Komendant Placówki SG w Białej Podlaskiej

21-500 Biała Podlaska, ul. Dokudowska 19;

 

Komendant Placówki SG w Kodniu

21-509 Kodeń, ul. 1 Maja 18;

 

Komendant Placówki SG w Sławatyczach

 Sławatycze, ul. Włodawska 12;

 

Komendant Placówki SG w Dołhobrodach

22-220 Hanna, Dołhobrody 58a;

 

Komendant Placówki SG we Włodawie

22-200 Włodawa, ul. Saperów 1;

 

Komendant Placówki SG w Zbereżu

22-230 Wola Uhruska, Zbereże 30;

 

Komendant Placówki SG w Woli Uhruskiej

22-230 Wola Uhruska, ul. Turystyczna 10;

 

Komendant Placówki SG w Dorohusku

22-175 Dorohusk;

 

Komendant Placówki SG w Skryhiczynie

22-145 Dubienka, Skryhiczyn 69;

 

Komendant Placówki SG w Horodle

22-523 Horodło, ul. Piłsudskiego 112;

 

Komendant Placówki SG w Hrubieszowie

22-500 Hrubieszów, ul. Wyzwolenia 56;

 

Komendant Placówki SG w Kryłowie

22-530 Mircze, ul. Hrubieszowska 7

 

Komendant Placówki SG w Dołhobyczowie

22-540 Dołhobyczów, ul. Partyzantów 15;

 

Komendant Placówki SG w Chłopiatynie

22-540 Dołhobyczów, Chłopiatyn 41A;

 

Komendant Placówki SG w Lubyczy Królewskiej

22-680 Lubycza Królewska, ul. Kolejowa 5;

 

Komendant Placówki SG w Hrebennem

22-680 Lubycza Królewska;

 

Komendant Placówki SG w Lublinie

20 - 117 Lublin, ul. Podwale 3a.

 

do góry