Straż Graniczna Nadbużański Oddział Straży Granicznej Trwa rekrutacja do służby w Nadbużańskim Oddziale Straży Granicznej - Funkcjonariusze -

Nawigacja

Funkcjonariusze

Trwa rekrutacja do służby w Nadbużańskim Oddziale Straży Granicznej

Mariusz Gawdziński
11.12.2017

 

KOMENDANT NADBUŻAŃSKIEGO ODDZIAŁU STRAŻY GRANICZNEJ

PROWADZI NABÓR KANDYDATÓW

DO SŁUŻBY W STRAŻY GRANICZNEJ

 

 

 

! UWAGA !

z dniem 1 stycznia 2022 roku został uruchomiony moduł

"Nabór do służby w SG" (link poniżej).

APLIKUJ DO SŁUŻBY W NOSG

Kandydaci, którzy chcą ubiegać się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej mogą skorzystać z modułu "Nabór do służby w SG",

aby ustalić termin złożenia dokumentów.

 

Aplikacja skierowana jest wyłącznie do kandydatów,

którzy złożą podanie o przyjęcie do służby w SG po 1 stycznia 2022 r.

 

W przypadku braku możliwości skorzystania z modułu należy kontaktować się telefonicznie  pod nr tel. 82 568 50 92, 797-337-619. 

Przypominamy, że dokumenty składane są wyłącznie osobiście

od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.30 po uzgodnieniu terminu z komórką kadrową.

 

Kontakt - tel. 797  337 619; (82) 568 50 92
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: nabor.nosg@strazgraniczna.pl
(w treści maila prosimy o podanie nr telefonu)

Kandydaci stawiają się na biurze przepustek o wyznaczonej godzinie w celu uniknięcia grupowania się w jednym miejscu

Dokumenty przyjmujemy:
wyłącznie w Komendzie Nadbużańskiego Oddziału SG
22-100 Chełm ul. Trubakowska 2
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-14.30

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI UDZIELA:
Sekcja Organizacji i Naboru
Wydziału Kadr i Szkolenia
Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej ul. Trubakowska 2; 22-100 Chełm

Tel. 797  337 619 lub (82) 568 50 92  od  poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 15.00
e-mail: nabor.nosg@strazgraniczna.pl

 

 

 

WYMOGI STAWIANE KANDYDATOM DO SŁUŻBY W STRAŻY GRANICZNEJ

Podstawa prawna - Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz.U.2020.305 j.t.)

 

Służbę w Straży Granicznej może pełnić osoba:

 • posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie,
 • o nieposzlakowanej opinii,
 • niekarana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • korzystająca w pełni z praw publicznych,
 • posiadająca co najmniej średnie wykształcenie,
 • posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, 
 • dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

 

 

 

 

Postępowanie kwalifikacyjne o przyjęcie do służby w Nadbużańskim Oddziale Straży Granicznej prowadzone jest na podstawie:

„Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej (Dz.U.2006.23.175 z późn. zm.)”

 

 

Procedura rekrutacyjna:

 

1. I etap postępowania kwalifikacyjnego

 •  przyjęcie od kandydata do służby kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych,
 • wstępna rozmowa kwalifikacyjna,
 • testy psychologiczne,

 

Wykaz wymaganych dokumentów:

 1.  podanie do Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej o przyjęcie do służby przygotowawczej,
 2.  własnoręcznie wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata do służby w Straży Granicznej (w kwestionariuszu udzielamy wyczerpujących odpowiedzi na wszystkie pytania - czytelnie, pismem drukowanym, bez żadnych przekreśleń, odpowiedź „NIE” lub „TAK” nie jest odpowiedzią wyczerpującą,
 3.  aktualna fotografia kolorowa w formacie wymaganym do dowodu osobistego,
 4.  kserokopie następujących dokumentów (oryginały do wglądu):
 •  dowód osobisty,       
 •  książeczka wojskowa (wszystkie strony z adnotacjami, dodatkowo kandydaci z wykształceniem średnim – informacja o przeniesieniu  do rezerwy), w przypadku żołnierzy zawodowych - legitymacji służbowej żołnierza zawodowego i aktualnego orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej o zdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej,
 •  świadectwa pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby,
 •  aktualne zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego – wydane nie wcześniej niż przed sześcioma miesiącami od dnia złożenia podania o przyjęcie do służby (dotyczy wyłącznie kandydatów posiadających aktualne poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych),
 •  dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, w tym specjalistyczne (świadectwo  ukończenia  szkoły  średniej  oraz  świadectwo  dojrzałości – niezależnie  od posiadanego wykształcenia, dyplomy ukończenia studiów, prawo jazdy, uprawnienia instruktorskie itp.),
 •  odpis skrócony aktu urodzenia kandydata, 
 •  odpis skrócony aktu małżeństwa kandydata (o ile dotyczy to kandydata),
 •  paszport (o ile kandydat go posiada, strony z pieczątkami lub innymi adnotacjami).

W ramach prowadzonego I etapu postępowania kwalifikacyjnego istnieje możliwość odbycia przez kandydata próbnego testu sprawności fizycznej co najmniej 7 dni przed terminem rozpoczęcia II etapu postępowania. Udział w przedmiotowym teście jest nieobowiązkowy.

 

2. II etap postępowania kwalifikacyjnego

odbywa się w jednym z ośrodków szkolenia Straży Granicznej (Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych w Lubaniu, Centralnym Ośrodku Szkolenia SG w Koszalinie i Centrum Szkolenia SG w Kętrzynie) lub w jednostce organizacyjnej SG do której kandydat złożył podanie o przyjęcie do służby. Składa się on z:

- Testu pisemnego z wiedzy ogólnej  - przykładowy test,

- Testu ze znajomości języka obcego  - przykładowy test,

Kandydata zwalnia się z testu ze znajomości języka obcego w przypadku legitymowania się:

 

 • dyplomem I lub II stopnia studiów na kierunku filologia obca lub lingwistyka stosowana;
 • ukończeniem nauczycielskiego kolegium języków obcych;
 • wpisem na listę tłumaczy przysięgłych;
 • certyfikatem znajomości języka obcego na poziomie B2 lub wyższym według Common European of Reference for Languages (CEFR) lub świadectwem wydanym przez MON potwierdzającym znajomość języka obcego na poziomie min. „3” zgodnie ze skalą STANAG 6001.

Wyżej wymienione dokumenty odnoszą się do znajomości języków: angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego lub francuskiego.

- Testu sprawności fizycznej (kobiety, mężczyźni),

- Rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 

3. Badanie psychofizjologiczne przeprowadzane po pozytywnym badaniu psychologicznym a przed skierowaniem do komisji lekarskiej.

4. Postępowanie sprawdzające mające na celu ustalenie, że kandydat daje rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach ustawy o ochronie informacji niejawnych

5. Ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej kandydata do służby przez Rejonową Komisję Lekarską.

 

Informacje o zarobkach

W przypadku przyjęcia do służby przygotowawczej w Straży Granicznej funkcjonariusz mianowany jest na stanowisko kursanta w 01 grupie uposażenia zasadniczego, jego wynagrodzenie wynosi:

 • funkcjonariusz do 26 roku życia (zwolniony z podatku dochodowego)- ok. 3637 zł netto;
 • funkcjonariusz po 26 roku życia (z podatkiem dochodowym) – ok. 3487 netto.

Funkcjonariusz po zakończeniu szkolenia i uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminów końcowych w zakresie szkoły podoficerskiej, mianowany jest na stanowisko młodszego asystenta lub kontrolera w 02 grupie uposażenia zasadniczego jego wynagrodzenie wynosi:

 • funkcjonariusz do 26 roku życia (zwolniony z podatku dochodowego)- ok. 5465 zł netto;
 • funkcjonariusz po 26 roku życia (z podatkiem dochodowym) – ok. 5074 zł netto.

Funkcjonariusz w służbie przygotowawczej może również otrzymać:

 • równoważnik pieniężny za remont lokalu mieszkalnego,
 • zwrot kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca pełnienia służby do 30 kilometrów (wysokość uzależniona jest od liczby kilometrów).

Funkcjonariusz w służbie stałej może również otrzymać:

 • równoważnik pieniężny za remont lokalu mieszkalnego,
 • równoważnik pieniężny za brak lokalu mieszkalnego,
 • pomoc finansowa na zakup lokalu mieszkalnego lub domu,
 • zwrot kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca pełnienia służby do 30 kilometrów (wysokość uzależniona jest od liczby kilometrów).

Ponadto raz w roku funkcjonariuszowi wypłacany jest równoważnik pieniężny w zamian za przedmioty umundurowania niewydane w naturze oraz na czyszczenie umundurowania (tzw. mundurówka) w kwocie 2 140 zł netto.

W 2023 roku Nadbużański Oddział Straży Granicznej

otrzymał limit przyjęcia do służby w ilości minimum 150 osób

 

do góry