Straż Graniczna Nadbużański Oddział Straży Granicznej Deklaracja dostępności NOSG -

Nawigacja

Deklaracja dostępności NOSG

Nadbużański Oddział Straży Granicznej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej.

Data publikacji strony internetowej: 2012-01-03. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-05-20.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,

Wyłączenia:

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-03-16. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt na adres poczty elektronicznej dostepnosc.nosg@strazgraniczna.pl . Osobą kontaktową jest Łukasz Grabczuk,  kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 82 5685389. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Komenda Oddziału.

  • Główna siedziba Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej, w której interesanci mogą załatwić sprawę, pozostającą we właściwości NOSG znajduje się przy ul. Trubakowskiej 2 w Chełmie. Siedziba jednostki oznaczona jest napisem zawierającym nazwę jednostki na murze przy strzeżonej bramie wjazdowej od ul. Trubakowskiej. Wejście na teren oddziału prowadzi przez biuro przepustek i może być utrudnione dla osób ze szczególnymi potrzebami, natomiast istnieje możliwość przeprowadzenia w/w poprzez pracownika pełniącego dyżur boczną bramką znajdującą się z lewej strony od wejścia (personel biura przepustek nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego oraz w chwili obecnej nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu i online poprzez stronę internetową Nadbużańskiego Oddziału SG w Chełmie).
  • Po wejściu na teren Komendy Oddziału istnieje możliwość skorzystania z aparatu telefonicznego w celu połączenia się z funkcjonariuszem lub pracownikiem Straży Granicznej. Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie i są odbierani przez funkcjonariusza lub pracownika NOSG.
  • Pomieszczenie w którym można składać dokumenty (Kancelaria Jawna) oraz Sekretariat Komendanta NOSG znajdują się w budynku nr 1, w którym przy wejściu znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych, przystosowana toaleta i możliwość skorzystania z windy zapewniającej dostęp na każdy poziom skrzydła A w/w budynku oraz do poziomu 1 Części B budynku. Winda ma rozmiary zapewniające swobodny wjazd dla osoby korzystającej z wózka oraz posiada udogodnienia w postaci wizualizacji kondygnacji, informacji głosowej a przyciski na panelu sterowania oznaczone są alfabetem Braille’a.
  • W budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome lub słabo widzące. Nadbużański Oddział Straży Granicznej dysponuje miejscami do parkowania pojazdów na wewnętrznym terenie Oddziału. Wjazd na teren NOSG jest możliwypo wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby, ponieważ teren podlega systemowi kontroli dostępu. Aktualnie nie posiadamy wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób ze szczególnymi potrzebami, ale jest możliwość zaparkowania pojazdu w bliskiej odległości od podjazdu dla osób niepełnosprawnych umożliwiającego wejście do budynku nr 1 Komendy NOSG.
  • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń dostępnych dla interesantów można wejść z psem asystującym.

Placówki podległe NOSG.

  • Podległe Placówki nie zostały wyposażone w urządzenia dźwiękowe  naprowadzające osoby niewidome lub słabo widzące oraz nie posiadają wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób ze szczególnymi potrzebami, jednakże w celu zapewnienia dostępności do budynków zastosowane są różne rozwiązania takie jak: stałe podjazdy, platformy przyschodowe, podnośniki platformowe lub schodołazy. Dodatkowo na każdej Placówce istnieje możliwość skorzystania z pomocy służby dyżurnej, pełniącej służbę w systemie całodobowym oraz możliwość wejścia z psem asystującym.

Kontakt w sprawie dostępości dostepnosc.nosg@strazgraniczna.pl

 

do góry