Straż Graniczna Nadbużański Oddział Straży Granicznej Mały Ruch Graniczny -

Nawigacja

Mały Ruch Graniczny

Mały Ruch Graniczny

27.01.2015

 

 

asasasasas

 

Małym ruchem granicznym (w skrócie mrg) między Polską a Ukrainą nazywamy regularne przekraczanie granicy między Rzeczypospolitą Polską a Ukrainą (czyli granicy zewnętrznej UE) przez mieszkańców strefy przygranicznej Polski i Ukrainy. Powodem przekroczenia granicy mogą być względy społeczne, kulturalne lub rodzinne oraz uzasadnione powody ekonomiczne, o ile nie mają one charakteru działalności zarobkowej. Jednorazowy pobyt w strefie przygranicznej RP może trwać do 90 dni każdorazowo od dnia przekroczenia granicy.

Strefa przygraniczna to obszar jednostek podziału administracyjnego Polski i Ukrainy sięgający zasadniczo nie dalej niż 30 kilometrów od wspólnej granicy. Jeśli część takiej jednostki podziału administracyjnego położona jest w odległości między 30 a 50 kilometrem od linii granicy, uznaje się ją mimo tego za część strefy przygranicznej. Jednostki podziału administracyjnego, uznane za strefę przygraniczną, zostały wskazane w Załączniku nr 1 do umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zasadach małego ruchu granicznego, sporządzonej w Kijowie dnia 28 marca 2008 r.

 

Strefa małego ruchu granicznego z Ukrainą.

mrg mapka1 

 

Mieszkańcami strefy przygranicznej są wszystkie osoby mieszkające w strefie legalnie nie krócej niż trzy lata, nawet jeśli nie są obywatelami Polski i Ukrainy.

Zezwolenie na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego to specjalny dokument uprawniający jego posiadacza do wielokrotnego przekraczania granicy polsko-ukraińskiej wyłącznie w ramach małego ruchu granicznego na warunkach określonych w umowie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zasadach małego ruchu granicznego, sporządzonej w Kijowie dnia 28 marca 2008 r. i nie wymagający żadnego dodatkowego dokumentu (paszportu, wizy, itp.). Zezwolenie wydawane jest przez wyznaczonego umową konsula.

       MRG Ukraina1

Wzór zezwoleń na przekraczanie granicy w ramach MRG.

 

Mieszkańcy strefy przygranicznej mogą przekraczać granicę polsko - ukraińską w ramach małego ruchu granicznego pod warunkiem, że:

 • posiadają ważne zezwolenie uprawniające do przekraczania granicy w ramach małego ruchu granicznego
 • nie są osobami, wobec których dokonano wpisu do celów odmowy wjazdu w   Systemie Informacyjnym Schengen (stosuje się wyłącznie do mieszkańców strefy przygranicznej posiadających zezwolenie wydane przez Polskie organy).
 • nie stanowią zagrożenia dla porządku publicznego, bezpieczeństwa wewnętrznego, zdrowia publicznego lub stosunków międzynarodowych.

 

Wszelkie przypadki naruszenia zasad małego ruchu granicznego na terytorium Ukrainy mogą spowodować:

 • wydalenie;
 • skrócenie okresu pobytu tymczasowego, jeżeli naruszenie nie podlega odpowiedzialności administracyjnej lub karnej;
 • zakaz wjazdu;
 • unieważnienie zezwolenia;
 • ukaranie ostrzeżeniem, grzywną lub aresztem administracyjnym do 15 dni.

 

 

Naruszenie zasad pobytu w ramach małego ruchu granicznego na terytorium Polski może spowodować:

 • wydanie cudzoziemcowi decyzji o zobowiązaniu do powrotu;
 • umieszczenie danych cudzoziemca w wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany;
 • unieważnienie zezwolenia;
 • ukaranie grzywną.

 

Wjeżdżając na terytorium Ukrainy na podstawie zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego można przebywać wyłącznie w strefie przygranicznej. Jeżeli wyjedzie się poza strefę, wówczas nawet posiadanie ważnego dokumentu podróży oraz np. ważnej wizy lub dokumentu pobytowego będzie traktowane jako naruszenie zasad pobytu na terytorium Ukrainy w ramach mrg. Taka sama zasada obowiązuje na terytorium Polski.

do góry