Straż Graniczna Nadbużański Oddział Straży Granicznej Podróżowanie z dziećmi -

Nawigacja

Podróżowanie z dziećmi

Podróżowanie z dziećmi

27.01.2015

21 grudnia 2007 r. Polska przyjęła w pełni dorobek Państw Schengen wraz ze zniesieniem kontroli na granicach wewnętrznych Unii. Nie oznacza to jednak, że możemy podróżować po Europie bez dokumentów. Bez względu na wiek, każda osoba powinna mieć przy sobie dowód osobisty bądź paszport, jeżeli przekracza granice wewnętrzne Unii Europejskiej.

Tak samo jest w przypadku dzieci, które podróżują wraz z rodzicami, opiekunami czy też samotnie. W przypadku kontroli pozwala to funkcjonariuszom zarówno polskich, jak i służb innych państw, na ustalenie tożsamości dziecka i jest warunkiem koniecznym do przekroczenia granicy państwa. Od czasu wejścia do obiegu paszportów biometrycznych, czyli od 2006 r., skończyła się możliwość wpisywania danych dzieci do paszportów rodziców. Stąd konieczność posiadania przez nie własnych dokumentów.

Obecnie wniosek o wyrobienie dowodu osobistego lub paszportu można złożyć we właściwym urzędzie gminy, miasta bądź urzędzie wojewódzkim (w przypadku paszportów) praktycznie zaraz po urodzeniu się dziecka, po przedstawieniu odpowiednich dokumentów, zgody rodziców i zdjęcia dziecka. W zależności od wieku osoby nieletniej dokumenty te wydawane są na różny okres ważności.

Podczas kontroli osób małoletnich funkcjonariusze Straży Granicznej stosują wytyczne zawarte w Rozporządzeniu (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. ustanawiającego wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) o poniższej treści:

"Załącznik VII pkt 6:
6. Małoletni.
6.1. Straż graniczna zwraca szczególną uwagę na małoletnich, niezależnie od tego, czy podróżują pod opieką, czy samotnie. Małoletni przekraczający granicę zewnętrzną podlegają takiej samej odprawie wjazdowej i wyjazdowej, jak osoby dorosłe, przewidzianej w niniejszym rozporządzeniu.
6.2. W przypadku małoletnich podróżujących pod opieką straż graniczna sprawdza, czy osoby towarzyszące małoletnim sprawują nad nimi opiekę rodzicielską, w szczególności jeżeli małoletnim towarzyszy tylko jedna osoba dorosła i istnieją poważne podstawy do podejrzeń, że mogli oni zostać bezprawnie zabrani spod opieki sprawującej (osób sprawujących) nad nimi prawną opiekę rodzicielską. W tym ostatnim przypadku straż graniczna prowadzi dalsze dochodzenie w celu sprawdzenia, czy podane informacje nie są niespójne lub sprzeczne.
6.3. W przypadku małoletnich podróżujących samotnie straż graniczna upewnia się, za pomocą szczegółowej kontroli dokumentów podróży i dokumentów uzupełniających, że małoletni nie opuszczają terytorium państwa wbrew woli osoby sprawującej (osób sprawujących) nad nimi opiekę rodzicielską."

do góry