Straż Graniczna Nadbużański Oddział Straży Granicznej Połów ryb i turystyka - Uprawianie turystyki, sportu, polowań i połowu ryb -

Nawigacja

Uprawianie turystyki, sportu, polowań i połowu ryb

Połów ryb i turystyka

27.01.2015

rzeka1

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)


z dnia 21 kwietnia 2008 r.


w sprawie warunków uprawiania turystyki, sportu, polowań i połowu ryb w strefie nadgranicznej


Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej (Dz. U. z 2005 r. Nr 226, poz. 1944 oraz z 2007 r. Nr 107, poz. 732 i Nr 140, poz. 982) zarządza się, co następuje:


§ 1.

Rozporządzenie określa warunki uprawiania turystyki, sportu, polowań i połowu ryb w strefie nadgranicznej.

§ 2.

Na granicy państwowej z Republiką Federalną Niemiec, Republiką Czeską, Republiką Słowacką i Republiką Litewską przepisów niniejszego rozporządzenia nie stosuje się.

§ 3.

1. Uprawianie turystyki, sportu i połowu ryb w strefie nadgranicznej na wodach granicznych, z zastrzeżeniem ust. 2, może odbywać się do granicy państwowej przez całą dobę, o ile umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej.

2. Uprawianie turystyki, sportu i połowu ryb z wykorzystaniem sprzętu pływającego w strefie nadgranicznej na wodach granicznych może odbywać się do granicy państwowej tylko w porze dziennej, zaczynającej się pół godziny po wschodzie słońca, a kończącej się pół godziny przed zachodem słońca, o ile umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej.

3. O zamiarze wykonywania czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, osoba fizyczna, a w przypadku imprez zorganizowanych – jej organizator, powiadamia właściwego miejscowo komendanta placówki Straży Granicznej nie później niż na 2 godziny przed rozpoczęciem planowanych czynności lub imprezy.


§ 4.

1. Zamiar wykonywania polowania w strefie nadgranicznej na obszarze gmin przyległych do granicy państwowej, z wyłączeniem gmin przyległych wyłącznie do brzegu morskiego, podlega zgłoszeniu do właściwego miejscowo komendanta placówki Straży Granicznej.


2. Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, dokonuje dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego organizujący polowanie lub myśliwy, który zamierza polować indywidualnie, nie później niż na 2 godziny przed rozpoczęciem polowania.


§ 5.

Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 maja 2006 r. w sprawie warunków uprawiania turystyki, sportu, polowań i połowu ryb w strefie nadgranicznej (Dz. U. Nr 94, poz. 653).


§ 6.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji:
G. Schetyna

____
1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604)

 

UMOWY MIĘDZYNARODOWE


Republika Białoruś


Art. 31 Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich o stosunkach prawnych na polsko- radzieckiej granicy państwowej oraz współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach granicznych z dnia 15 lutego 1961 roku, który stanowi: 

Osoby zamieszkałe na terytorium każdej z umawiających się Stron mogą uprawiać rybołówstwo na wodach granicznych do linii granicy przestrzegając przepisów obowiązujących na ich terytorium, przy czym zabrania się:

- połowu ryb na wodach granicznych w porze nocnej

Ukraina


Art. 26 Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą o stosunkach prawnych na polsko-ukraińskiej granicy państwowej oraz współpracy i wzajemnej pomocy
w sprawach granicznych z dnia 12 stycznia 1993 roku, który stanowi:


Osoby zamieszkałe na terytorium każdej z umawiających się Stron mogą uprawiać rybołówstwo na wodach granicznych do linii granicy przestrzegając przepisów obowiązujących na ich terytorium. Zabrania się jednak:

- połowu ryb w wodach granicznych w porze nocnej i okresach ochronnych 

 

ROZPORZĄDZENIE NR 1 WOJEWODY LUBELSKIEGO

z dnia 2 lutego 2015 r.


w sprawie wprowadzenia zakazu przebywania na niektórych odcinkach pasa drogi granicznej

 

Na podstawie art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2009 r. Nr 31, poz. 206, z późn. zm.) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 12 poz. 67 z późn. zm.) - na wniosek Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie zarządza się, co następuje:


§ 1.

Wprowadza się zakaz przebywania na następujących odcinkach pasa drogi granicznej:


1) gm. Lubycza Królewska - od znaku granicznego nr 638 do znaku granicznego nr 677;
2) gm. Ulhówek - od znaku granicznego nr 677 do znaku granicznego nr 716;
3) gm. Dołhobyczów - od znaku granicznego nr 716 do znaku granicznego nr 820;
4) gm. Horodło - od znaku granicznego nr 900 do znaku granicznego nr 902;
5) gm. Dorohusk - od znaku granicznego nr 987 do znaku granicznego nr 990;
6) gm. Sławatycze - od znaku granicznego nr 063 do znaku granicznego nr 065;
7) gm. Terespol - od znaku granicznego nr 137 do znaku granicznego nr 143, od znaku granicznego nr 145 do znaku granicznego nr 146 oraz od znaku granicznego nr 154 do znaku granicznego nr 155.

§ 2.

Wykonanie rozporządzenia powierza się Komendantowi Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie.

§ 3.

Traci moc rozporządzenie nr 1 Wojewody Lubelskiego z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia zakazu przebywania na niektórych odcinkach pasa drogi granicznej (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2013 r. poz. 3270).


§ 4.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

 

Wojewoda Lubelski

Wojciech Wilk

 

Formularze zgłoszeniowe dla osób chcących połowiać ryby lub uprawiać inne formy turystyki w obszarze prowadzonej ochrony granicy państwowej przez poszczególne placówki NOSG:

PSG Bohukały
PSG Dołhobrody
PSG Dorohusk
PSG Horodło
PSG Hrubieszów
PSG Kryłów
PSG Janów Podlaski
PSG Kodeń
PSG Skryhiczyn
PSG Sławatycze
PSG Terespol
PSG Włodawa
PSG Wola Uhruska
PSG Zbereże

 

 

 

 

 

do góry