Straż Graniczna Nadbużański Oddział Straży Granicznej Przewoźnicy -

Nawigacja

Przewoźnicy

03.02.2015

Dokumenty wymagane przy wykonywaniu transportu drogowego – informacje ogólne

Zgodnie z art. 87. 1. Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym podczas wykonywania przewozu drogowego kierowca pojazdu samochodowego, jest obowiązany mieć przy sobie i okazywać, na żądanie uprawnionego organu kontroli, kartę kierowcy, zapisy urządzenia rejestrującego samoczynnie prędkość jazdy, czas jazdy i czas postoju, obowiązkowe przerwy i czas odpoczynku oraz zaświadczenie, o którym mowa w art. 31 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców, a ponadto:

1) wykonując transport drogowy - wypis z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego albo wypis z licencji;

2) wykonując przewóz drogowy osób:
a) przy wykonywaniu przewozów regularnych i regularnych specjalnych - odpowiednie zezwolenie lub wypis z zezwolenia wraz z obowiązującym rozkładem jazdy,
b) przy wykonywaniu międzynarodowych przewozów wahadłowych lub okazjonalnych - odpowiednie zezwolenie lub formularz jazdy,
c) przy wykonywaniu międzynarodowych przewozów na potrzeby własne - formularz jazdy,
d) oryginał albo poświadczoną za zgodność z oryginałem przez przedsiębiorcę kserokopię decyzji, w sprawie odstępstwa od warunków określonych w zezwoleniu, jeżeli została wydana,
e) przy wykonywaniu międzynarodowego przewozu drogowego, polegającego na okazjonalnym przewozie osób autobusami zarejestrowanymi na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej innym niż terytorium kraju, przez podatnika posiadającego siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, z którego świadczy te usługi, a w przypadku braku takiej siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej posiadającego stałe miejsce zamieszkania albo zwykłe miejsce pobytu na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej innym niż terytorium kraju - potwierdzenie lub kopię potwierdzenia zarejestrowania jako podatnika VAT czynnego albo wydruk potwierdzenia identyfikacji jako podatnika VAT - przewozy okazjonalne,
f) dokumenty wymagane w publicznym transporcie zbiorowym,
g) przy wykonywaniu przewozów okazjonalnych samochodami osobowymi, kopię umowy na realizowany przewóz;

3) wykonując przewóz drogowy rzeczy - dokumenty związane z przewożonym ładunkiem, a także:
a) odpowiednie zezwolenie wymagane w międzynarodowym transporcie drogowym,
b) skreślony
c) świadectwo wymagane zgodnie z Umową o międzynarodowych przewozach szybko psujących się artykułów żywnościowych i o specjalnych środkach transportu przeznaczonych do tych przewozów (ATP), sporządzonej w Genewie dnia 1 września 1970 r.
d) zezwolenie na przejazd pojazdu, z ładunkiem lub bez ładunku, o masie, naciskach osi lub wymiarach przekraczających wielkości określone w odrębnych przepisach,
e) dokumenty wymagane przy przewozie zwierząt,
f) dokumenty wymagane przy przewozie odpadów, w tym w odniesieniu do transportującego odpady wydane przez właściwy organ potwierdzenie posiadania numeru rejestrowego, o którym mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, o ile wpis do rejestru jest wymagany,
g) certyfikat potwierdzający spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu, jeżeli jest wymagany,
h) dokumenty związane z transgranicznym przemieszczaniem organizmów genetycznie zmodyfikowanych;
4) w międzynarodowym transporcie drogowym - świadectwo kierowcy, jeżeli jest wymagane;
...

Podczas przewozu drogowego wykonywanego na potrzeby własne kontrolowany jest obowiązany mieć przy sobie i okazywać na żądanie uprawnionego organu kontroli, oprócz odpowiednich dokumentów wymaganych przy takim przewozie, wypis zaświadczenia na potrzeby własne.

Ponadto przedsiębiorca wykonujący przewozy na potrzeby własne, odpowiedzialny jest za wyposażenie kierowcy wykonującego transport drogowy lub przewóz na potrzeby własne w wymagane dokumenty.

Przewóz towarów niebezpiecznych


Ważnym aspektem związanym z zapewnieniem bezpieczeństwa w komunikacji międzynarodowej jest transport towarów niebezpiecznych, który musi spełniać odpowiednie warunki, przewidziane m. in. umową ADR. Funkcjonariusze Straży Granicznej przeprowadzają kontrolę przewozu towarów niebezpiecznych na podsatwie art. 99 ust.1 pkt. 5 Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych. Na podstawie art. 100. 1. kontrola, o której mowa w art. 99 ust. 1, polega na sprawdzeniu:
• zgodności wykonywanego przewozu towarów niebezpiecznych z wymaganiami określonymi odpowiednio w ADR, RID lub ADN oraz w ustawie;
• stanu technicznego naczyń, opakowań, urządzeń transportowych służących do przewozu towarów niebezpiecznych;
• stanu technicznego środka transportu użytego do przewozu, jego oznakowania i wyposażenia;
• dokumentów wymaganych przy przewozie towarów niebezpiecznych, w szczególności zaświadczenia ADR.

Nieprzestrzeganie warunków przewozu, wyposażenia jednostki transportowej w odpowiednie dokumenty skutkować będzie nałożeniem kary pieniężnej w drodze decyzji administracyjnej, a w uzasadnionych przypadkach również uniemożliwieniem realizacji przewozu do czasu usunięcia nieprawidłowości.


Międzynarodowy transport drogowy osób


W przypadku przewoźników zajmujących się zarobkowym międzynarodowym przewozem osób realizujących regularne kursy przypomiana się o terminowym (zgodnym z rozkładem jazdy) stawianiem się do odprawy granicznej oraz przyjazd na wyznaczone w tym celu drogowe przejścia graniczne.
Zgodnie z lp. 2.2 załącznika nr 3 do ustawy o transporcie drogowym wykonywanie przewozu regularnego z naruszeniem warunków określonych w zezwoleniu, zaświadczeniu na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego albo potwierdzeniu zgłoszenia przewozu w publicznym transporcie zbiorowym skutkuje nałożeniem kary pieniężnej w drodze decyzji administracyjnej.

Wysokość sankcji, w zależności od rodzaju popełnionego naruszenia wynosi odpowiednio:
- naruszenie wyznaczonych dni przejazdu – 2000 zł;
- naruszenie wyznaczonych godzin odjazdu i przyjazdu - 500 zł;
- naruszenie ustalonej trasy przejazdu lub wyznaczonych przystanków – 3000 zł.

W razie dodatkowych pytań związanych z międzynarodowym transportem drogowym rzeczy i osób zaleca się odwiedzenie strony Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego www.gitd.gov.pl, gdzie znajdują się szczegółowe informacje dotyczące tematyki związanej z międzynarodowym przewozem osób i rzeczy.

 

Odpowiedzialność przewoźnika wykonującego regularne, międzynarodowe przewozy osób określona w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2013 r. 1650 poz.)
 
Przewoźnik planujący dokonywać usługi polegające na przewozie przez terytorium Polski osób niebędących obywatelami polskimi ma obowiązek zapoznać się z przepisami dotyczącymi przekraczania przez cudzoziemców granic i pobytu w Polsce, jak również w krajach, do których  wykonuje  przewozy. W przypadku stwierdzenia przez właściwe organy nie podjęcia przez przewoźnika właściwych działań w celu wykonania nałożonego na niego przez prawo obowiązku, zgodnie z przepisami zostanie nałożona kara administracyjna. Kwestie dotyczące odpowiedzialności przewoźnika na gruncie prawa krajowego regulują przepisy działu XI ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.
 
- OBOWIĄZKI PRZEWOŹNIKA -
Zgodnie z art. 459 ustawy o cudzoziemcach  przewoźnik, który drogą powietrzną lub morską zamierza przywieźć cudzoziemca do granicy, a także wykonując regularne przewozy osób w międzynarodowym transporcie drogowym, z wyjątkiem ruchu przygranicznego, podejmuje wszelkie niezbędne środki mające na celu zapewnienie by cudzoziemiec zamierzający wjechać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiadał: 
•ważny dokument podróży uprawniający go do przekroczenia granicy, 
•wymaganą wizę lub inny ważny dokument uprawniający do wjazdu na to terytorium i pobytu na tym terytorium, 
•zezwolenie na wjazd do innego państwa lub zezwolenie na pobyt w innym państwie, jeżeli zezwolenia takie są wymagane. 
 
 
Przewoźnik – osoba fizyczna lub prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej zajmująca się zarobkowo przewozem osób drogą powietrzną, morską lub lądową (art. 3 pkt 14 ustawy o cudzoziemcach).
 
Przez wykonywanie przewozów w ruchu przygranicznym należy rozumieć wykonywanie przewozów w granicach strefy przygranicznej. Strefa przygraniczna nie sięga dalej niż 30 kilometrów od granicy. Jeśli część jednostki podziału administracyjnego połażonej w tej strefie położona jest między 30 a 50 kilometrem od granicy uznaje się ją mimo to za część strefy przygranicznej. 
 
Podjęcie wszelkich niezbędnych środków. Czynność ta co do zasady powinna polegać na sprawdzeniu posiadania przez cudzoziemców wymienionych dokumentów oraz ich terminu ważności. Przewoźnik ma obowiązek przed przywiezieniem cudzoziemca do granicy podjąć czynności mające na celu ustalenie czy przewożona osoba jest uprawniona do wjazdu na terytorium Polski i pobytu na tym terytorium lub w innym państwie. Wskazanym jest by przewoźnik określając warunki przewozu określił, iż warunkiem koniecznym do skorzystania z usługi poza posiadaniem biletu było okazanie pracownikowi przewoźnika ważnego dokumentu uprawniającego do przekroczenia granicy w dniu wykonywania kursu. 
 
  
 
Na wniosek organu Straży Granicznej przewoźnik ma obowiązek niezwłocznie odwieźć cudzoziemca do państwa, z którego go przywiózł, a gdy jest to niemożliwe do państwa, które wystawiło mu dokument podróży, lub innego państwa, które przyjmie cudzoziemca, gdy:
1) cudzoziemcowi odmówiono wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 
2) władze państwa docelowego lub graniczącego z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odmówiły wjazdu lub przewoźnik, który miał go przewieźć do tego państwa, odmówił wykonania przewozu.
Jeżeli wykonanie obowiązku odwiezienia przez przewoźnika jest niemożliwe, to ten przewoźnik zapewnia na swój koszt inny środek transportu, którym cudzoziemiec będzie mógł niezwłocznie opuścić  terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
Cudzoziemcowi, o którym mowa wyżej  można, w drodze decyzji:  
1.nakazać przebywanie w określonym miejscu do czasu opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 
2.nakazać opuszczenie terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na pokładzie tego samego statku  powietrznego; 
3.nakazać opuszczenie terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na pokładzie innego statku powietrznego lub morskiego niż ten, na którym przybył. 
W art. 460 ust. 3 ww. ustawy przewidziano, że koszty pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do czasu opuszczenia tego terytorium ponosi przewoźnik. 
 
-  ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZEWOŹNIKA -
Ustawa o cudzoziemcach przewiduje nałożenie kary administracyjnej na przewoźnika, który drogą powietrzną, morską lub lądową, przywiózł do granicy cudzoziemca nie posiadającego wskazanych wyżej dokumentów w wysokości stanowiącej równowartość od 3 000 do 5 000 euro za każdą przywiezioną osobę, z tym że suma kar za jednorazowy przywóz grupy osób nie może przekroczyć równowartości 500 000 euro. Przeliczenia równowartości euro na złote dokonuje się według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski dla tej waluty w dniu wydania decyzji  o nałożeniu kary administracyjnej.  
Karę administracyjną na przewoźnika nakłada w drodze decyzji komendant placówki  Straży Granicznej, w której odmówiono cudzoziemcowi wjazdu na terytorium Polski. Należy mieć na uwadze to, że wystąpienie opisanych okoliczności obligatoryjnie skutkuje sankcją kary administracyjnej na przewoźnika. Wynika to z kategorycznego sformułowania użytego w art. 462 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach, tj.: „…nakłada się karę administracyjną …”. Do uznania organu pozostawiono jedynie wysokość kary w granicach od 3000 do 5000 euro za każdą osobę.
Kary administracyjnej nie nakłada się na przewoźnika, który do granicy przywiózł cudzoziemca, który podczas kontroli granicznej złożył wniosek o nadanie statusu uchodźcy. 
Ponadto kary tej nie nakłada się w przypadku gdy przewoźnik przed przywiezieniem cudzoziemca do granicy podjął wszelkie możliwe środki dla upewnienia się, że przewożona osoba jest uprawniona do wjazdu na terytorium RP i pobytu na tym terytorium lub jest uprawniona do pobytu w innym państwie. 
 
Prezentacje:
 
 
 
Kalkulator Schengen:
 
 
 
do góry