Straż Graniczna Nadbużański Oddział Straży Granicznej Służba w NOSG - Służba -

Nawigacja

Służba

Służba w NOSG

Wojciech Kopeć
05.01.2016

Do ochrony granicy państwowej na lądzie i na morzu oraz kontroli ruchu granicznego służy jednolita umundurowana i uzbrojona formacja, do której zadań należy między innymi:

 • ochrona granicy państwowej;
 • organizowanie i dokonywanie kontroli ruchu granicznego;
 • wydawanie zezwoleń na przekraczanie granicy państwowej, w tym wiz;
 • przeciwdziałanie przestępczości - rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców (m.in. dotyczących przekraczania granicy państwowej zgodnie z obowiązującymi przepisami, przemieszczanie przez granicę państwową towarów oraz wyrobów akcyzowych podlegających obowiązkowi oznaczania znakami akcyzy, jak również przedmiotów określonych w przepisach o broni i amunicji, o materiałach wybuchowych, o ochronie dóbr kultury, o narodowym zasobie archiwalnym, o przeciwdziałaniu narkomanii);
 • wydawanie decyzji dotyczących wjazdu cudzoziemców na teren Rzeczypospolitej Polskiej;
 • zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa w komunikacji międzynarodowej;
 • przeprowadzanie kontroli bezpieczeństwa w przejściach granicznych oraz w środkach transportu w komunikacji międzynarodowej;
 • zapewnienie bezpieczeństwa na pokładzie samolotów pasażerskich;
 • ochrona szlaków komunikacyjnych o szczególnym znaczeniu międzynarodowym;
 • przeciwdziałanie zagrożeniom terroryzmem;
 • ochrona granicy państwowej w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej;
 • zapobieganie nielegalnemu transportowi przez granicę państwową odpadów szkodliwych, substancji chemicznych oraz materiałów jądrowych i promieniotwórczych;
 • zapobieganie zanieczyszczaniu wód granicznych.

Straż Graniczna realizuje również zadania związane z kontrolą pobytu cudzoziemców na terytorium RP. Należą do nich m.in.:

 • kontrole legalności pobytu cudzoziemca;
 • wydawanie decyzji o zobowiązaniu do opuszczenia terytorium RP;
 • przeprowadzanie wywiadu środowiskowego;
 • ustalanie miejsca pobytu członków rodziny cudzoziemca;
 • sprawdzenie lokalu mieszkalnego cudzoziemca;
 • przeprowadzenie kontroli legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców, prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemców oraz powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom.

Zakres zadań Straży Granicznej reguluje Ustawa o Straży Granicznej  (Dz.U. z 2005r. Nr.234, poz. 1997 z późn. zm.)

 

do góry