Straż Graniczna Nadbużański Oddział Straży Granicznej Praktyki -

Nawigacja

Praktyki

Praktyki

02.01.2015

Studenckie praktyki zawodowe w Nadbużańskim Oddziale  Straży Granicznej

 

Odbycie praktyki studenckiej w Nadbużańskim Oddziale Straży Granicznej może się odbyć po złożeniu przez osoby zainteresowane próśb o umożliwienie odbycia praktyk do Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej, które  zawierać będą: 

 1. dane osobowe (imię i nazwisko, adres zamieszkania) oraz numer telefonu,
 2. nazwę uczelni, wydział, kierunek i rok studiów,
 3. proponowany termin i miejsce realizacji praktyki,
 4. uzasadnienie uwzględniające obszar pozostający w zainteresowaniu studenta ubiegającego się o realizację praktyki,
 5. zaświadczenie z uczelni potwierdzające status studenta,
 6. imienne skierowanie na praktykę wydane przez uczelnię wraz ze wskazaniem danych i numeru telefonu osoby odpowiedzialnej za organizację praktyk z ramienia uczelni,
 7. szczegółowy zakres tematyczny lub ramowy program praktyki,
 8. kserokopię dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie studenta od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas trwania praktyki,
 9. klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dla osób odbywających studenckie praktyki zawodowe w Nadbużańskim Oddziale SG,
 10. zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Praktyki rozpoczynają się nie wcześniej niż po upływie 2 miesięcy od dnia złożenia prośby, chyba że Komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej wyrazi zgodę na rozpoczęcie praktyk w innym terminie.

Niezłożenie wszystkich wskazanych wyżej dokumentów albo dokumentów nie zawierających wymaganych danych oznaczać będzie niespełnienie wymagań, a tym samym może skutkować udzieleniem osobie zainteresowanej odpowiedzi odmownej.

Prośby o przyjęcie na studenckie praktyki zawodowe przyjmowane są w Kancelarii Jawnej Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej lub za pośrednictwem poczty (22-100 Chełm, ul. Trubakowska 2).


Rozpatrzenie prośby o umożliwienie odbycia studenckiej praktyki zawodowej następuje   z uwzględnieniem:

 1. zbieżności kierunku studiów z zakresem ustawowej działalności Straży Granicznej (preferowane obszary prawo, administracja, ekonomia, informatyka),
 2. możliwości organizacyjnych i logistycznych komórek i jednostek organizacyjnych,
 3. ograniczenia dostępu do informacji związanych z ochroną informacji niejawnych oraz innych informacji prawnie chronionych.

Po uzyskaniu zgody Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej na odbycie praktyki zostaje zawarte porozumienie/umowa pomiędzy upoważnionym przedstawicielem uczelni a Komendantem Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w sprawie praktyki, do którego załącznik stanowi program praktyki.


Komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej może odmówić przyjęcia studenta na praktykę bez podania przyczyn.

Praktykę studencką w Nadbużańskim Oddziału Straży Granicznej można odbywać wyłącznie w następujących obszarach tematycznych:

 1. prawo i administracja, bezpieczeństwo narodowe o specjalizacji: bezpieczeństwo   publiczne, administracyjne, wewnętrzne lub pokrewne,
 2. zarządzanie, rachunkowość, ekonomia, zamówienia publiczne, budownictwo i gospodarka mieszkaniowa,
 3. kierunki studiów związane z łącznością i/lub teleinformatyką.

Każdy student przed rozpoczęciem i w trakcie praktyki musi posiadać ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. 

Wszelkich informacji w powyższym zakresie udziela: Sekcja Szkolenia Wydziału Kadr i Szkolenia Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej – tel. (82) 5685094 lub (82) 5685241.

do góry