Straż Graniczna Nadbużański Oddział Straży Granicznej Staż -

Nawigacja

Staż

Staż

02.01.2015

Staże dla osób bezrobotnych organizowane w NOSG we współpracy z Powiatowymi Urzędami Pracy

 Regulamin organizowania i odbywania staży w NOSG w Chełmie.

Oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych.

Osoby zainteresowane realizacją stażu w NOSG występują do Komendanta Oddziału z pisemną prośbą o możliwość odbycia stażu, zawierającą:

1. Dane osobowe, w tym nr telefonu, e-mail.

2. Informację o pozostawaniu osobą bezrobotną zarejestrowaną w PUP.

3. Uzasadnienie prośby.

 

Do prośby należy dołączyć:

1. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie lub zaświadczenie z uczelni.

2. Życiorys (CV).

 

Prośby o przyjęcie na staż należy  przesyłać pocztą na adres:

Nadbużański Oddział Straży Granicznej

ul. Trubakowska 2

22-100 Chełm

lub składać osobiście w Kancelarii Jawnej (adres jak powyżej) od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 10.00 i 12.30 – 15.00.  

NOSG posiada ograniczone możliwości organizacji staży ze względu na liczbę miejsc pracy.

Po uzyskaniu zgody Komendanta Oddziału na odbycie stażu, w terminie wskazanym przez PUP, składany jest wniosek o organizację stażu dla wymienionych osób bezrobotnych.

Wszelkich informacji w powyższym zakresie udziela: Zespół Spraw Osobowych Pracowników Wydziału Kadr  i Szkolenia – tel. 82 5685091.

 

 

Klauzula informacyjna o przetwarzania danych osobowych kandydatów

ubiegających się o odbywanie stażu w Nadbużańskim Oddziale Straży Granicznej

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UW.L.2016.119.1), dalej RODO informuję, że:

 

 1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej, reprezentujący Nadbużański Oddział SG z siedzibą: ul. Trubakowska 2,  22-100 Chełm,
 2. Inspektorem ochrony danych osobowych wyznaczonym przez Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej jest Naczelnik Wydziału Ochrony Informacji, adres e-mail: naczelnik.oi.nadb@strazgraniczna.pl,  tel. 82/ 568-51-20.  
 3. Pani/a dane nie będą przekazywane innym odbiorcom w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. Pani/a dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji/odbycia stażu na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a, b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:

       - nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia odmownego rozpatrzenia dokumentów         kandydatki/kandydata w sprawie odbywania stażu;        

       - nie dłużej niż 7 lat od zakończenia odbywania stażu.

 1. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania i usunięcia. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 2. W trakcie przetwarzania danych na potrzeby organizowania stażu w NOSG nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
 3. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
 4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji stażu na terenie NOSG.
 5. Aby skorzystać z przysługujących Pani/Panu praw wymienionych w pkt. 7 należy złożyć pisemne żądanie na adres Komendanta NOSG. Jeżeli żądania nie zostanie spełnione,  Komendant NOSG poinformuje Panią/Pana o odmowie realizacji żądania
  w terminie 14 dni od jej wpływu.  
do góry